Warsztaty z choreografem - nowoczesne układy taneczne do kompozycji klasycznych
Termin: 11-12 październik 2019 r. | Prowadzący: Magdalena Malik | Liczba uczestników: 20 osób

Informujemy, iż, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (tzw. RODO), administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Państwa syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zawarte w niniejszym formularzu, jest Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, NIP 681-201-13-56 będąca także odbiorcą danych osobowych. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia projektu "Klasyka (nie) klasycznie – muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne" w dniach 11-15 października 2019 r. Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane przechowywane będą od zakończenia projektu "Klasyka (nie) klasycznie – muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne” przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy udziału w projekcie "Klasyka (nie) klasycznie – muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne" i ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w projekcie "Klasyka (nie) klasycznie – muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne". Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Państwa syna/córki/podopiecznego/podopiecznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas projektu "Klasyka (nie) klasycznie – muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne” w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach w dniach 11-15 października 2019 r. Wyrażam zgodę na czas nieokreślony na rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach, na stronach internetowych partnerów projektu oraz profilach społecznościowych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, a także we wszelkich materiałach dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wizerunek mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zostanie rozpowszechniony jedynie do celów związanych z projektem, tj. promocji i informacji o wydarzeniu w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach w dniach 11-15 października 2019 r. Wyrażam zgodę na czas nieokreślony na rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach, na stronach internetowych partnerów projektu oraz profilach społecznościowych wszystkich wyżej wymienionych podmiotów, a także we wszelkich materiałach dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wizerunek mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zostanie rozpowszechniony jedynie do celów związanych z projektem, tj. promocji i informacji o wydarzeniu.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com