Ogłoszenia ikonka od 22 czerwca do 31 sierpnia - ferie letnie

Logo Szkoły Muzycznej w Dobczycach

Herb

Deklaracja dostępności Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Irzyk.
 • E-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dobczyce.pl
 • Telefon: (12) 274-20-78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach
 • Adres: ul. Szkolna 43
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dobczyce.pl
 • Telefon: (12) 274-20-78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła ma swoją siedzibę w budynku Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. W poblizu budynku znajduje się przystanek komunikacji publicznej w odległości 50 m. Droga z przystanku komunikacji publicznej do budynku szkoły prowadzi dobrze oznakowane przejście dla pieszych oraz chodnik. brak systemów naprowadzania i orientacji. Nawierzchnia na dojściach do obiektu jest równa i w dobrym stanie technicznym. Przed wejściem głównym do szkoły wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych (nawierzchnia utwardzona, równa i gładka). Brak miejsca postojowego dla rodzin z dziećmi. Parking jest wyłożony równą kostką oraz brak na nim naturalnych krzywizn terenu. Zachowana jest minimalna odległość stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku.

Wejście do szkoły dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 200 cm w świetle. Do budynku szkoły można wejść także drugim wejściem, do którego prowadzi chodnik połączony z dużym parkingiem znajdującym się przy ulicy Szkolnej. Przy wejściu do budynku brak tyflografiki (dotykowej mapy budynku). Wejście do budynku nie jest zasygnalizowane pasami ostrzegawczymi. Wejście nie jest wskazane przez system oznaczeń fakturowych. W wejściu do budynku są szklane drzwi nie oznaczone kontrastowo przez co nie są dobrze widoczne na tle fasady. Przy wejściu głównym brak przycisku przywoławczego lub dzwonka.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
 2. Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej
  150cmx150 cm.
 3. Szerokość drzwi wejściowych wynosi co najmniej 90 cm.
 4. Wejście do budynku jest oświetlone sztucznym światłem.
 5. Wejście do budynku jest w pełni dostępne dla OzSP.
 6. Przy wejściu do budynku nie ma przeszkód na wysokości głowy.
 7. Przed i za drzwiami brak stopni lub progów.
 8. Drzwi nie wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia przez osoby
  poruszające się na wózkach inwalidzkich i osób słabych fizycznie.

Schody wewnętrzne wyposażone są w poręczę, na których brak oznaczeń pięter w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń fakturowych na początku i końcu biegów schodów.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. Schody są proste, mają taki sam kształt i są możliwie niskiej wysokości.
 2. Nawierzchnia schodów jest antypoślizgowa.
 3. Schody oznaczone są kontrastowo.

Winda

Numeracja pięter na przyciskach w windzie nie jest oznaczona w alfabecie Braille’a. Brak pętli indukcyjnej w windzie.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. W windzie znajduje się system udźwiękawiający.
 2. W windzie znajduje się przycisk alarmowy umożliwiający połączenie z serwisem
  windy.
 3. W windzie zachowano standardową powierzchnie manewrową.
 4. Przyciski są na odpowiedniej wysokości i intuicyjnie rozmieszczone.

Ciągi komunikacyjne

Budynek szkoły posiada dwa poziomy. Brak ścieżek naprowadzających, pól uwagi oraz
oznaczeń fakturowych i kontrastowych. Drzwi zarówno od strony zewnętrznej i wewnętrznej nie
są oznakowane kontrastowo.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120
  cm). Dopuszczalne jest zmniejszenie tej szerokości do 90 cm na odcinku nie
  większym niż 150 cm.
 2. Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

Pomieszczenia i klasy

Na drzwiach do pomieszczeń brak odpowiednich oznaczeń. Brak oznaczeń wejścia do pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. W klasach jest dobra akustyka.
 2. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania
  światła.
 3. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny.
 4. Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia
  poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Łazienka i toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze. Niewłaściwe oznaczenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Brak przycisku alarmowego, haczyków na ubrania oraz przewijaka. Brak uchylnego lustra.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. Toalety w budynku spełniają wymogi sanitariatów dla OzN.
 2. Przy wejście do toalety jest zapewniona przestrzeń manewrową minimum 150 cm
  na 150 cm.
 3. Przy wejściu do pomieszczenia nie ma progów.
 4. Drzwi mają szerokość minimum 90 cm.
 5. W toalecie przed muszlą została zapewniona przestrzeń manewrowa minimum
  150 cm na150 cm.
 6. Pomieszczenie jest urządzone w przewidywalny sposób.
 7. Elementy wyposażenia, meble, urządzenia, drzwi (klamki) są dobrane
  w odpowiednim kontraście.
 8. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą podjechać pod umywalkę na
  odległość minimum 30 cm.
 9. Zapewniona jest przestrzeń manewrowa w łazience i przed muszlą klozetową.
 10. W toalecie znajdują się składane uchwyty ułatwiające przesiadania się na muszlę
  klozetową.
 11. Podajniki mydła, suszarki itp. znajdują się na wysokości umożliwiającej
  korzystanie z nich osobom na wózku inwalidzkim.

Bezpieczeństwo i ewakuacja

W budynku brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami. Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a. W budynku brak dźwiękowej informacji o kierunkach
ewakuacji DSE. Brak odpowiedniego skontrastowania płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych.

Elementy, które spełniają wymagania dostępności:

 1. W budynku znajduje się czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji.
 2. W budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego.
 3. W budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

OPIS DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
Informacja i nawigacja
Sekretariat Szkoły Muzycznej znajduje się na drugim piętrze. Brak informacji wizualnej o kierunkach i rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń, schodów oraz wind. W sekretariacie brak pętli indukcyjnej. Brak dostępu do tłumacza polskiego języka migowego. Brak ścieżek naprowadzających do sekretariatu. Brak ramki do podpisu. Brak szczegółowych procedur wsparcia i pomocy dla OzSP. Pracownicy szkoły nie posiadają wyraźnych oznaczeń, które czytelnie identyfikują pełnione przez nich funkcje.

Elementy, które spełniają wymagań dostępności:

 1. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone naturalnym światłem.
 2. W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisk

Nasi partnerzy i sponsorzy
Skip to content